«ἐνδύσασθε τὴν πανοπλία τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου, ὅτι οὐκ ἕστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.«

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολή του, προτρέπει τοὺς ἀδελφούς του χριστιανοὺς νὰ ἐνδυθοῦν τὴν πνευματικὴ πανοπλία τοῦ Θεοῦ, προκειμένου νὰ πολεμήσουν μὲ ἐπιτυχία τὶς μεθοδείες τοῦ διαβόλου, νὰ ἀντιπαλέψουν τὶς ἀρχές, τὶς ἐξουσίες καὶ τοὺς σκοτεινοὺς κοσμοκράτορες τοῦ κόσμου τούτου.

Οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες εἶναι βυθισμένοι στὴν ἁμαρτία, στὴν ἀπελπισία, στὸν βοῦρκο τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεῖο θέλημα. Ἡ σημερινὴ κατάσταση τῆς πατρίδας μας ἔχει ὡς ἀφετηρία τὴν ἀπομάκρυνσή μας ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν παράδοσή μας στὴν ἀπιστία.

Καὶ δὲν εἶναι, βεβαίως, τυχαῖο ὅτι φθάσαμε νὰ ἒχουμε κυβέρνηση δεδηλωμένων ἄθεων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλοντας δικτατορικῶς – μὲ δημοκρατικὸ μανδὺα – τὸ νεοταξικὸ, νὲο προλεταριᾶτο, θὰ ἐξαπολύσουν διωγμὸ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Γιὰ νὰ ἀντιστρέψουμε αὐτὴν τὴν ζοφερὴ εἰκόνα, πρέπει ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἀλλάξει σελίδα στὴν ζωή του. Ὀφείλουμε νὰ σπάσουμε τὰ δεσμὰ τῆς ἀνομίας, ποὺ μᾶς κρατοῦν φυλακισμένους, πνευματικῶς καὶ σωματικῶς. Νὰ ἐπιστρέψουμε ταχέως στὴν γλυκιὰ ἀγκαλιὰ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ μετανοήσουμε εἰλικρινὼς γιὰ τὰ ἀνόσια κατορθώματά μας.

Αὐτὸ, φυσικά, δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ἀπὸ τὴν μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη. Ἀπαιτεῖται σκληρὸς πνευματικὸς ἀγῶνας. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς παρέχει ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὅπλα ποὺ χρειαζόμαστε γιὰ νὰ στραφοῦμε ὁλοκληρωτικῶς στὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ: Ἐξομολόγηση καὶ μετάνοια, συχνὸς ἐκκλησιασμὸς καὶ συμμετοχὴ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, μελέτη τῆς Καινῆς Διαθήκης καὶ ἄλλων ψυχωφελὼν βιβλίων μὲ βίους Ἁγίων καὶ Γερόντων, ξερίζωμα τῶν παθῶν ἀπὸ τὴν ψυχή μας, ταπείνωση, ἀνάπτυξη αἴσθησης μίσους πρὸς τὶς παλιές μας ἁμαρτίες, πολλὴ προσευχὴ καὶ εἰδικῶς νοερὰ προσευχή («Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με»).

Ἄν ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἀκολουθούσαν τὸν δρόμο τῆς Σωτηρίας, αὐτομάτως θὰ ἀποκτοῦσαν ἀντισώματα καὶ πρὸς τοὺς ἀνθέλληνες κυβερνῶντες. Θὰ ἔπαυαν νὰ ψηφίζουν μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον τῆς τσέπης τους, ἀλλὰ μὲ γνώμονα τὸ συμφέρον τῆς Πατρίδας, τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Πίστης.

Ἐνδυθεῖτε, λοιπόν, τὴν πανοπλία τοῦ Θεοῦ. Ἀναγεννηθεῖτε ὡς Στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸν πνευματικὸ καὶ τὸν κοσμικό σας ἀγώνα.

Οἱ Barren Cross τὸ περιγράφουν γλαφυρῶς στὸ video-clip «Here I Am»:

Advertisements